Poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu

U cilju poticanja razvoja poduzetništva u 2017. godini Istarska županija će dodijeliti financijska sredstva za realizaciju sljedećih mjera:

 • Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje
 • Subvencioniranje nabave nove opreme

Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje

Pravo na potporu imaju osobe koje se samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva te imaju stalno prebivalište na području Istarske županije. Također, tvrtka mora imati registrirano sjedište na području Istarske županije.

Potpora može iznositi maksimalno do 50% vrijednosti prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore koji može biti dodijeljen iznosi 5.000,00 kn, a najviši 10.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

Tvrtka mora biti registrirana, a samozaposlena osoba koja traži potporu mora biti u radnom odnosu ne ranije od 01. studenog 2016. godine i imati prebivalište na području Istarske županije.

Potpora se dodjeljuje za sljedeće namjene:

 • izradu poslovnih planova/investicijskih programa,
 • nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera potrebne za pokretanje poslovanja poduzetnika,
 • bankarske usluge za obradu kredita,
 • ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.),
 • uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
 • nabavku opreme, strojeva i alata za obavljanje osnovne djelatnosti obrta ili trgovačkog društva, (potpora neće biti dodijeljena za nabavu potrošnog materijala i sitnog inventara),
 • dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje,
 • izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta te tisak promotivnih materijala

Odobravaju se troškovi nastali nakon 01. studenog 2016. godine.

Potrebna dokumentacija

Zahtjevi za potporu za samozapošljavanje podnose se na Obrascu 1 uz koji je potrebno priložiti:

 • presliku registracije gospodarskog subjekta (izvadak iz obrtnog registra, izvadak iz sudskog registra, rješenje)
 • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) – trgovačka društva
 • potvrdu o prebivalištu na području Istarske županije ili presliku osobne iskaznice za osobu koja se samozaposlila otvaranjem obrta ili trgovačkog društva
 • potvrda Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja (Tiskanica M-1P (Prijava o početku poslovanja) – preslika, Tiskanica M-11P (Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa) – preslika
 • presliku posljednjeg JOPPD obrasca (stranica A i stranica B), odnosno potpisanu izjavu od strane ovlaštene osobe da tvrtka nije obveznik predaje JOPPD obrasca ili da tvrtka još nije imala obvezu predaje JOPPD obrasca
 • potvrda Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
 • presliku računa ili ugovora koji glase na tvrtku
 • dokaz o uplati (presliku izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje)
 • izjavu da nije dobivena potpora za istu namjenu iz drugih izvora
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Subvencioniranje nabave nove opreme

Subvencija se dodjeljuje za troškove nabave nove opreme s pripadajućim dodacima i priključcima koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti za koju su poslovni subjekti registrirani sukladno navedenom u obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.).

Nije moguće dobiti potporu za nabavu uredskog namještaja, opreme za opremanje apartmana, hotela, kuća za odmor i ostalih objekata koji služe za smještaj gostiju, klima uređaja, sigurnosnih i nadzornih uređaja, prijevoznih i transportnih sredstava, oružja, sitnog inventara, potrošnog materijala te oprema za koju povjerenstvo utvrdi da nije direktno povezano s djelatnošću i poslovanjem poduzetnika.

Potpora se ne može koristiti za kupovinu rabljene opreme.

Odobravaju se troškovi nastali nakon 01. studenog 2016. godine.

Potpora može iznositi maksimalno do 50% vrijednosti prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore koji može biti dodijeljen iznosi 5.000,00 kn, a najviši 10.000,00 kuna.

Ukoliko je tvrtka prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN
58/07 i 72/07) registrirana za Područje C – Prerađivačka industrija te kupuje opremu koja se koristi za proizvodnju tada najniži iznos potpore koji može biti dodijeljen iznosi 5.000,00 kn a najviši 25.000,00 kuna.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom, a može biti odobrena na dva načina – na osnovu ponude/predračuna ili na osnovu računa.

Potrebna dokumentacija

Zahtjevi se podnose na Obrascu 2. uz koji je potrebno priložiti:

 • presliku registracije gospodarskog subjekta (izvadak iz obrtnog registra, izvadak iz sudskog registra, rješenje)
 • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) – trgovačka društva
 • dokaz da podnositelj zahtjeva ima zaposlenu najmanje 1 (jednu) osobu na neodređeno vrijeme (preslika ugovora o radu na neodređeno vrijeme ili prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i preslika posljednjeg JOPPD obrasca na kojem je vidljiva isplata doprinosa i plaće za zaposlenu osobu ili elektronički ispis o evidenciji zaposlenosti iz koje je razvidno trenutno zaposlenje na neodređeno vrijeme. Zaposlenom osobom smatra se i vlasnik/ica
 • presliku posljednjeg JOPPD obrasca (stranica A i stranica B), odnosno potpisanu izjavu od strane ovlaštene osobe da tvrtka nije obveznik predaje JOPPD obrasca ili da tvrtka još nije imala obvezu predaje JOPPD obrasca
 • potvrda Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
 • Dokaz o planiranom ili nastalom trošku – presliku predračuna / ponude za nabavu opreme koji glasi na tvrtku ili presliku računa za kupljenu opremu koji glasi na tvrtku i dokaz o uplati (preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje)
 • fotodokumentaciju opreme za koju se traži potpora sa naznačenim punim nazivom i specifikacijama opreme (moguće iz ponude, s internetskih stranica ili kataloga proizvođača ili prodavača)
 • izjavu da nije dobivena potpora za istu namjenu iz drugih izvora
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Potrebna Vam je pomoć pri izradi i prikupljanju dokumentacije? Imate pitanja?

Kontaktirajte nas s povjerenjem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.